OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),(Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorami danych osobowych są: Wójt Gminy Lubochnia z siedzibą w Lubochni Dworskiej, 97-217 Lubochnia, ul. Tomaszowska 9 oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni, ul. Tomaszowska 6, 97-217 Lubochnia
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@lubochnia.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Lubochnia oraz Wójta Gminy oraz Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w/w Rozporządzenia.
 4. Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
  - inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  - inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1287

Utworzono dnia: 17.05.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.05.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna